Top

מידע אודות סטטוס סיעודי- סיעודי מורכב- תשוש נפש

באם חוות דעת שיקומית – רפואית מצאה שמטופל לא כשיר לתוכנית שיקומית פורמלית אך מצבו לא מאפשר חזרה לתפקוד עצמאי מלא, ישנם מצבים מוגדרים המאפשרים המשך חיפוש מסגרות מתאימות וסיוע, בין אם במסגרת הביתית ובין אם מחוצה לה. חשוב לומר: בין אם היה ניסיון שיקומי ובין אם לא, ייתכן והמטופל לא יכול לחזור למסגרת ביתית בשל מצבו.
בפרק זה קישורים להסברים על מצבים נפוצים כאלה (
סיעודי, סיעודי מורכב, תשוש נפש). כמו כן ייתכנו מצבים נוספים שאינם מאפשרים חזרה לתפקוד ומצריכים מסגרת רפואית מותאמת (למשל הנשמה כרונית). במקרים אלו, כמו במצבים המפורטים מטה, יש לדבר עם הצוות הרפואי והסוציאלי המטפל בשביל לבחור את מסגרת הטיפול המתאימה ביותר למטופל. באתר משרד הבריאות מנוע חיפוש המאפשר איתור של מסגרת מתאימה.

תשוש נפש 

אדם המתמודד עם ירידה קוגניטיבית המאופיינת ב-בעיות זיכרון/ קשיי התמצאות/ בעיות התנהגות ובשל כך נדרש להשגחה. ברמה התפקודית הפיזית ייתכן והאדם עצמאי לחלוטין.

סיעודי

מטופל אשר מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע גופני או מנטלי, הוא נזקק לעזרה ברוב (או כל) התפקודים הבאים: קימה, מקלחת, לבוש, אכילה/שתייה, התניידות, שליטה בסוגרים. במקרים אלו יש אפשרות לאשפוז במחלקות סיעודיות או מחייה בבית.

אם בוחרים באשפוז במחלקה סיעודית– יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה לאזור המגורים על מנת לברר מה גובה העזרה הכלכלית אותה ניתן לקבל. הנושא נבדק פרטנית בהתאם למצב כלכלי של כל מטופל.

אם בוחרים בשהות בבית/ דיור מוגןביטוח לאומי מממן מטפלת למספר שעות, בהתאם לבדיקה אותה מבצע המוסד.

הסברים מתוך אתר משרד הבריאות אודות מימון אשפוז וטיפול במטופלים סיעודיים/ תשושי נפש:

מצ"ב קישור לאתר ממש– מיזם חברתי ללא כוונות רווח המסייע בהבנה ובמיצוי זכויות רפואיות וסיעודיות מחברות הביטוח. 

סיעודי מורכב

מטופל אשר בנוסף להיותו סיעודי או תשוש נפש נדרש להשגחה רפואית מתמדת. בחוזר מנהל רפואה המצורף, מידע בנושא אמות מידה לרישוי ותפעול מחלקה גריאטרית סיעוד מורכב (מתוך אתר משרד הבריאות). 

לרוב הגוף המממן הינו קופת החולים, כאשר יש השתתפות עצמית, בסביבות ה-100 שקלים ליום. מצ"ב חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים בנוגע לנושא ההשתתפות העצמית.