Top

עובדים זרים: תהליך שיקום

על המעסיק האחריות לספק לעובד הזר ביטוח רפואי. מעסיק שלא יעשה זאת למעשה עובר עבירה פלילית.

הביטוח לרוב מתבצע דרך חברות ביטוח המפוקחות על ידי המפקח על הביטוח. העלות נעה לרוב בין הסכומים 80-200 שקלים. ניתן לדרוש השתתפות בעלויות מהעובד הזר, אך עד סכום של כ-125 שקלים בחודש.

למידע אודות ביטוח רפואי לעובד הזר לחץ כאן (קישור לאתר משרד הרווחה)

יש לשים לב כי במקרים מסוימים הטיפול עובר לחסות הביטוח הלאומי ולא מכוסה מתוקף הביטוח – תאונת עבודה, פגיעה במסגרת פעולות איבה ועוד. חשוב לעדכן את העובד הזר כי יש לו זכאויות מתוקף הביטוח. בהקשר של פגיעות ראש-  לרוב יהיה זכאי העובד לטיפולים פרא רפואיים במסגרת הקופה. במקביל מומלץ לפנות לעובדת סוציאלית מטעם הקופה עבור ליווי רגשי ומיצוי זכויות. טיפול פסיכולוגי אינו חלק מהביטוח הבסיסי אבל מומלץ לבדוק באם נעשתה הרחבה וכי שירות זה כן קיים מתוקף הביטוח.

לאחר שהעובד הזר ממצה את השירותים הניתנים מתוקף הביטוח, לרוב יופנה העובד לרופא תעסוקתי. במידה ויקבע אובדן כושר עבודה יתכן ויאלץ העובד לחזור לארץ המוצא, כל עוד לא יוכל לעסוק במקצוע בזכותו קיבל את ויזת העבודה. 

גורמי סיוע רלוונטיים

  • מרפאה לזכויות אדם: רלוונטית בעיקר לעובדים זרים ללא ביטוח ולפליטים ללא זכויות. במרפאה ניתנים טיפולים רפואיים וכמו כן ישנה עזרה בהפנייה למרפאות מעקב בבתי החולים אך לא ניתן טיפול שיקומי.
  • מרפאת גשר: מרפאה לבריאות הנפש למבקשי מקלט קורבנות סחר וחסרי מעמד בישראל.
  • קו לעובד: עמותה שמטרתה להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי. 03-6883766 סניף תל אביב, 04-8643350, סניף חיפה.